เมนูปิด


ระบบแจ้งขอเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียวความเป็นมา

          พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558 เพื่อให้ระบบการบริหารงานจัดเก็บภาษีเงินได้สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อสนับสนุนให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจัดทำบัญชีและงบการเงินสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ตลอดจนต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

* พระราชกำหนดการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

          เป็นการยกเว้นการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมิน หรือคำสั่งให้เสียภาษีอากร และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 หรือมูลค่าของฐานภาษี รายรับ หรือการกระทำตราสารที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

          - เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา ซึ่งมีระยะเวลาครบ 12 เดือน ทั้งนี้ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีจะต้องสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
          - ยื่นคำร้องขอจดแจ้งต่อกรมสรรพากร ทั้งนี้ กรมสรรพากรจะเปิดให้มีการจดแจ้งผ่านทาง website ของกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559
          - กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เข้าร่วมโครงการอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาษีอากร เป็นผู้ออกใบกำกับภาษีปลอม หลีกเลี่ยงภาษีอากร หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินคดี เจ้าพนักงานประเมินยังคงดำเนินการต่อไปได้

* พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร

          บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ซึ่งจัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และมีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท ที่ได้จดแจ้งตามพระราชกำหนดการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
RD Call Center 1161
ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี : โทร. 02-272-9695-7, 02-272-9798 e-mail: -
ด้านระบบงาน : โทร. 02-272-8804, 02-272-8743 e-mail: cit.it@rd.go.th