กรมสรรพากร ไม่เปิดให้บริการนำส่งเอกสารเพิ่มเติมผ่านช่องทางนี้
กรุณานำส่งเอกสารเพิ่มเติมผ่านหน้าเว็ปไซต์ของกรมสรรพากร
ทาง http://www.rd.go.th